/

Vedtægter:

§1 Navn: Foreningens navn er ” Svejbæk Grundejerforening ”.

§2 Hjemsted: Grundejerforeningen har hjemsted i Svejbæk, Silkeborg Kommune.

§3 Formål: Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse i alle forhold som grundejere herunder over for offentlige og private myndigheder og institutioner.

§4 Medlemmer: Som medlemmer kan optages enhver grundejer i Svejbæk, hvad enten grunden er bebygget eller ej.

§5 Generalforsamling: Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

§6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

§7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten i henhold til beslutning af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst ti medlemmer, som i deres henvendelse til bestyrelsen angiver de forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen.

§8 Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker skriftlig til de adresser, medlemmerne har anmeldt til bestyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

§9 På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning om foreningens virksomhed.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Bestyrelsens forslag.

7. Forslag indkommet fra medlemmerne.

8. Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter.

9. Eventuelt.

Regnskabet offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage inden generaforsamlingen.

§10 Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det emne, som har foranlediget den ekstraordinære generalforsamling. Hvert medlemskab er stemmeberettiget med en stemme, såfremt medlemskabet er repræsenteret ved fremmøde på generalforsamlingen. Vedtagelse sker med almindelig stemmeflertal af de i afstemningerne deltagende medlemskaber. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre enten dirigenten, bestyrelsen eller generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning. De, der afleverer blanke stemmesedler, regnes i denne forbindelse for at have deltaget i afstemningen. Der skrives et offentligt tilgængeligt referat fra generalforsamlingen, hvori afstemningsresultaterne noteres. Referatet offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage efter generalforsamlingen.

§11 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

§12 Ekstraordinær generalforsamling, der er behørigt begæret af medlemmerne, skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens modtagelse og afholdes senest 30 dage efter modtagelsen af begæringen.

§13 Kontingent: Kontingentet opkræves ved kassererens foranstaltning. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Den anførte betalingsfrist skal overholdes. Ved manglende betaling kan medlemmet uden ophold ekskluderes efter aflevering af mindst en rykker og en efterfølgende betalingsfrist på 3 uger.

§14 Regler for brug af foreningens materiel:

A. Lån af foreningens materiel sker på medlemmets eget ansvar. Kun medlemmer over 18 år kan låne materiellet.

B. Misbrug eller misligholdelse af materiellet er det enkelte medlems ansvar, og medlemmet er derfor også erstatningspligtig med hensyn til reparation og genanskaffelse af det beskadigede eller bortkomne materiel.

C. Materiel må ikke udlånes til 3. mand.

D. Hvert medlem skal respektere de af foreningen vedtagne regler med hensyn til reservation, tidsbegrænsninger og brug vedrørende lån af materiellet.

E. Misligholdelse af ovenstående regler kan føre til eksklusion fra foreningen uden ret til tilbagebetaling af det indbetalte kontingent.

§15 Bestyrelse: Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som alle har frit medlemskab. Bestyrelsen vælges for to år, og medlemmer afgår med henholdsvis to og tre hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen.

§16 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, der dog ikke kan forpligtige foreningen ud over foreningens egenkapital. Bestyrelsen kan give to af sine medlemmer fuldmagt over for pengeinstitut og brug af NEM ID.

§17 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden bestemmer det, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden ved sekretæren. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved stemmeflerhed, men således at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Over forhandlingerne føres en protokol, der godkendes af deltagerne inden for 21 dage efter mødets afholdelse.

§18 Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

§19 Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1000. Det overskydende beløb indsættes på en bank- eller girokonto. Kassereren skal føre kassebog over alle indtægter og udgifter. Regnskab med bilag skal forelægges for revisor inden 15. februar. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskab med bilag udleveret.

§20 Revision: Til at revidere foreningens regnskab vælges en revisor samt en revisorsuppleant, som begge har en valgtid på to år.

§21 Revisor kan foretage uanmeldt kasseeftersyn , når revisor ønsker det. Det reviderede regnskab med bilag afleveres til bestyrelsen inden 1. marts.

§22 Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til en 1. april. Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren.

§23 Ændring af vedtægter: Ændring kan kun ske, såfremt forslaget vedtages på generalforsamling af mindst 2/3 af de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer.

§24 Foreningens ophævelse: For at kunne tage beslutning om foreningens opløsning skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemme derfor på en generalforsamling eller gennem en underskriftindsamling. I tilfælde af opløsning tager generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens aktiver.

Vedtaget på den 1. ordinære generalforsamling d. 21. november 1979. Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamlinger d. 28 november 1984, d. 25. februar 1987, d. 24. februar 1988, d. 23. februar 1994, d. 18. marts 1996, d. 23. marts 2000, d. 19. marts 2002, d. 29. marts 2006, samt d. 18. marts 2015.