Læserbrev

 

Svar på tiltale, Svejbæk Grundejerforening

Svejbæk Grundejerforening anfægter på ingen måde den private ejendomsret, sådan som det ellers er blevet hævdet i et par læserbreve i avisen inden for de sidste par uger. Diskussionen udspringer af, at Svejbæk Grundejerforening inden for de seneste år har gjort indsigelse mod planlagte byggerier på ”Kælkebakken” og ”Engen” i Svejbæk.

Grundejerforeningen har blot tilkendegivet sin holdning, når offentligheden er blevet opfordret til at ytre sig. Der er altid offentlig høring i tilknytning til regionsplaner, kommuneplaner og lokalplaner vedrørende større byggeri i et område, lige så vel som der laves nabohøringer i tilfælde af mindre byggeri på parcelhusgrunde.

Grundejerforeningen ønsker at bevare de resterende naturværdier i Svejbæk. Derfor arbejder foreningen for, at gældende lovgivning inden for naturbeskyttelsen skal overholdes, det være sig søbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og særlig beskyttede naturområder (§3-områder). Denne holdning har været det bærende element i de indsigelser, foreningen er kommet med.

Når Svejbæk Grundejerforening har indstillet, at der ikke skulle dispenseres fra lovgivningen, har det været for at beskytte de naturværdier, som er af så stor betydning for borgerne i området. Naturværdierne lever nemlig en truet tilværelse i Svejbæk og andre naturskønne steder, som ligger tæt ved større byer og derfor er attraktive bosætningssteder.

Svejbæk Grundejerforenings holdninger er principielle og ikke rettet mod enkelte personer. Grundejerforeningen giver indsigelse på lige fod med andre i henhold til lovgivningen og den demokratiske proces. Det er alene op til folkevalgte politikere og myndigheder at tage beslutninger og træffe afgørelser.

Der mange penge i udstykning af de resterende ubebyggede områder. Af den grund er det også forståeligt, at ejerne ønsker at udstykke, hvis det er muligt. Derfor er det nødvendigt med en lovgivning og en offentlig proces til at sikre, at særligt værdifulde naturområder ikke bebygges. Svejbæk Grundejerforening så dog gerne, at der var mulighed for økonomisk at kompensere ejerne af sådanne arealer f.eks. i et samarbejde mellem kommunen og beboerne i området. Derved kunne arealernes status bevares og sikres en offentlig tilgang, samtidig med at ejerne blev økonomisk tilgodeset.

Svejbæk Grundejerforenings holdning er, at Sejs-Svejbæk er fuldt udbygget. De få huller, der er tilbage mellem søbredden og skovkanten, er af stor betydning for den oplevelse af nærhed til naturen, som er karakteristisk for Svejbæk. Hvis den nuværende udbygningshastighed forsætter uden hensyntagen til naturen og under tilsidesættelse af gældende love, vil alle de resterende åbne arealer være lagt i asfalt, fliser og boliger inden for en overskuelig årrække.

Sejs-Svejbæk har en passende størrelse i forhold til at kunne opretholde nogle dagligvareforretninger og have et godt udbud af skole- og idrætsfaciliteter, samtidig med at det stadig er muligt at identificere sig med området og føle et vist fællesskab. Det er værdier, som Svejbæk Grundejerforening mener er vigtige at bevare, også med henblik på at vores børn og børnebørn kan få mulighed for at glædes ved de samme ting.

Svejbæk Grundejerforening mener derfor, at udvikling omhandler meget andet og meget vigtigere ting end blot flere boliger. Den udvikling, der er behov for, er en øget offentlig tilgang og brug af de resterende grønne områder, men på en måde så disse ikke nedslides. Det er et større engagement i lokale anliggender og et større sammenhold omkring det at sikre gode forhold for områdets beboere, hvad end det angår flere kulturelle tilbud, opretholdelse at den offentlige transport, eller andet.

Det er med baggrund i ovenstående, at en gruppe mennesker gennem frivilligt arbejde i Svejbæk Grundejerforening håber at præge udviklingen i en retning, så Svejbæk vedbliver med at være et utroligt dejligt sted at bo i mange år ud i fremtiden.

 

 

 

 Sidst opdateret 20. august 2006