SVEJBÆK GRUNDEJERFORENINGS HOLDNING TIL BYUDVIKLING I SVEJBÆK

 

På Svejbæk Grundejerforenings sidste generalforsamling, påtog bestyrelsen sig at klarlægge foreningens holdninger til fremtidig byudvikling i Svejbæk. Samme emne blev diskuteret på et møde med ejerne af de mulige udstykningsarealer. Bestyrelsen har i den mellemliggende periode diskuteret og vurderet emnet, og resultatet er blevet dette dokument, som hermed afspejler bestyrelsens holdning til emnet. Det er vigtigt at fastslå, at Svejbæk Grundejerforening ser dokumentet som en helhed, hvorfor vi ikke forestiller os at der kan ”plukkes” i de foranstaltninger der indgår. Vi opfordrer alle til at forholde sig til ideerne, og til at kommentere dem. Dokumentet vil blive lagt på foreningens hjemmeside, www.svejbaek.dk

 

Svejbæk Grundejerforening er af den opfattelse, at der ikke bør inddrages mere landzone til byzone. Svejbæk er kendt for sine store naturværdier, som sammen med den særlige ”landsbystemning” er af stor betydning for beboernes glæde ved at bo i området. Desuden giver den nuværende udbygning grundlag for en passende kapacitet i udbudet af de vigtigste dagligvarer samt en lang række fællesfaciliteter såsom skole, daginstitutioner og forskellige fritidstilbud. Byudviklingen bør derfor fokusere på mulighederne for at udvide de naturmæssige og kulturelle muligheder inden for rammerne af den nuværende udbygning.

 

Såfremt en fortsat udbygning alligevel kommer på tale, er det afgørende, at den kommer til at foregå på en måde, der minimerer forringelsen af områdets attraktive værdier og dermed begrænser tabet af trivsel og livskvalitet hos beboerne.

 

Det er derfor meget vigtigt, at Svejbæk også i fremtiden bevarer sit særpræg med bevoksning, friarealer og åbne områder. For at tilgodese dette, skal bebyggelsesprocenten holdes lav, ved at udlægge arealer til naturområder jf. senere i dette oplæg. Desuden skal en evt. boligudbygning følges op af en tilsvarende udbygning af fællesfaciliteterne i området, således at serviceniveauet ikke falder.

 

SØERNE OG SKOVENE

Byudvikling bør ses i et bredt perspektiv. Grundejerforeningen vil især pege på tilgængelighed til søerne og skovene. Adgangen til søerne er en generel problemstilling. Ethvert tiltag, der begrænser adgangen til søerne yderligere, bør således ikke indgå i den fremtidige planlægning. Tværtimod bør de arealer, der på nuværende tidspunkt giver adgang, bringes i en tilstand, der fremmer offentlighedens adgangsbetingelser og brug af områderne. Eksempelvis bør indgå stillingtagen til Christiansmindeområdet, og offentlighedens brug af dette, med den deraf afledte pleje og indretning. Det er samtidig Grundejerforeningens opfattelse, at søbeskyttelseslinien skal respekteres i al fremtidig planlægning, og efterleves ved ethvert byggeri, uanset om der er en gældende lokalplan eller ej. Det er desuden vigtigt at sikre åbne partier som en del af det landskabelige element i området. Dette sikres bl.a. ved at undgå bebyggelse fra søkant til skovkant. Også for skovene og hederne er det vigtig at sikre en ordentlig tilgang for offentligheden. Dette omhandler bl.a. jernbaneoverkørsler og vej/sti-tilgang (se nedenfor).

 

VEJE OG STIER

Veje og stier er medvirkende til at gøre bylandskabet spændende og varieret. Derfor er sti- og vejføring medvirkende til at skabe et godt trivselsrum. Eksisterende og evt. nye vejforløb bør udformes under hensyntagen dels til sikkerheden, og dels til vejenes betydning for bylandskabet. Eksempelvis kunne begge elementer formodentlig tilgodeses langs Julsøvej, gennem etablering af fartdæmpende foranstaltninger som chikaner eller vejindsnævringer kombineret med beplantning. Generelt bør lange lige vejforløb undgås, og vejene bør kantes med beplantning. Der bør være et udbygget stisystem både øst-vest og nord-syd. Mod nord bør indgå en cykel-gangsti til Hårup. Stisystemerne skal sikre en sikker vej til skole, fritidsaktiviteter og naturområder.

Trafikplanlægning i området bør indbefatte trafikregulerende foranstaltninger til aflastning af trafikintensiteten i krydset Julsøvej/Borgdalvej, da krydset giver trafikale problemer efter udbygningen i området har øget trafikken i krydset.

 

JERNBANEN

Jernbanen deler byen i to. Denne deling kan imødegås ved bibeholdelse af de nuværende overgange. Disse overgange bør på sigt etableres som underkørsler, med en lav frihøjde, der kun tillader passage af personbiler, gående og cykler. Tunge køretøjer skal benytte sig af andre etablerede adgangsveje. Al trafikplanlægning i området, bør sikre en aflastning af trafikintensiteten i krydset Julsøvej/Borgdalvej, hvor der på længere sigt bør planlægges en trafikregulerende foranstaltning.

 

LAV BEBYGGELSESPROCENT

Bebyggelsesprocenten skal ved evt. fremtidige udstykninger holdes lav. Princippet bør være klyngebebyggelse med friarealer imellem, samt en ”fredning” af et ubebygget areal i nærområdet, der svarer til det dobbelte af det udstykkede. (se senere under ”Fredninger”).Herved sikres en attraktiv bebyggelsesform med høj værdi, der tilgodeser de værdier, der på nuværende tidspunkt tiltrækker nye beboere til området. I hver klynge etableres 5-6 boliger, med tilhørende fællesareal, og egen adgangsvej. Provenutab ved en lav bebyggelsesprocent, kan således helt eller delvist imødegås af en højere kvm-pris. Det er vigtigt, at offentligheden har adgang til friarealerne mellem klyngerne, og at arealerne sikres en beplantning, der også tilgodeser dyrelivet i området. Selve klyngerne er forbeholdt beboerne i klyngen. I hver klynge disponerer beboerne som nævnt, over et fællesareal , der kan anvendes efter beboernes bestemmelse, dog med godkendelse af enten en grundejerforening eller kommunen, alt efter karakteren af anvendelsen.

 

FREDNINGER

Den nævnte ”fredning” af arealer, er en sikring af områdets tilbageværende natur- og landskabsværdier. Grundejerforeningen forestiller sig, at evt. nye lokalplaner for området indeholder ”fredninger”, der ligger i umiddelbar nærhed af udstykningen. Dog kan ikke udstykkede arealer i allerede bebyggede områder indgå som en del af ”fredningen”, eks. områder til søen, bevoksede arealer mellem bebyggede områder m.m. Sådanne arealer er netop det, der gør Svejbæk attraktiv for nuværende beboere og tilflyttere, og det er derfor afgørende, at disse værdier tilgodeses.

 

OPSUMMERING

En forsat udbygning vil under alle omstændigheder forringe beboernes muligheder for at nyde områdets naturværdier, eftersom der bliver færre af dem, og der bliver flere om at dele dem. Endelig kan man frygte, at en boligudbygning ikke følges op af en tilstrækkelig udbygning af fællesfaciliteter såsom skole, daginstitutioner, fritidsfaciliteter og trafikale forhold, da dette vil blive meget dyrt den begrænsede plads taget i betragtning. Samlet vil en udbygning derfor formodentlig føre til mindre trivsel og livskvalitet blandt beboerne. Derfor skal yderligere udbygning så vidt muligt undgås. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, skal den ske varsomt og under stor hensyntagen til de landskabelige værdier i området, samt foregå parallelt med en tilsvarende udbygning af områdets fællesfaciliteter.

 

 

 

 Sidst opdateret 20. august 2006